contact-us download

Làm thế nào để yêu cầu các bộ phận tùy chỉnh

Product Drawing
Bản Vẽ Sản Phẩm
Cung cấp cho chúng tôi tệp bản vẽ của sản phẩm bạn mong muốn tạo ra.
Duration
Khoảng Thời Gian
Hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn cần sản phẩm sẵn sàng.
Price
Giá
Giá cho các ống được cố định và thay đổi theo bảng định giá. Tuy nhiên, các bộ phận ô tô và thương mại không cố định.
Quantity
Số Lượng
Số lượng tối thiểu là 2.000 đối với Ống và 200 đối với các bộ phận thương mại.
Product Drawing 2
Bản Vẽ Sản Phẩm
Cung cấp cho chúng tôi tệp bản vẽ của sản phẩm bạn mong muốn tạo ra.
Duration 2
Khoảng Thời Gian
Hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn cần sản phẩm sẵn sàng.
Product Drawing 3
Bản Vẽ Sản Phẩm
Cung cấp cho chúng tôi tệp bản vẽ của sản phẩm bạn mong muốn tạo ra.
Duration 3
Khoảng Thời Gian
Hãy cho chúng tôi biết khi nào bạn cần sản phẩm sẵn sàng.
Một Số Khách Hàng Tin Cậy Của Chúng Tôi
Bắt Đầu Với JT Tube Ngay Hôm Nay
Liên Hệ